شروع ترم های آموزشی دانشگاه مدیترانه شرقی همانند ترم های آموزشی در ایران می باشد.

زمانبندی درخواست پذیرش و ارسال مدارک:

نیم سال اول : 15 اردیبهشت الی 15 شهریور – دانشجویان دکتری باید تا اول شهریور ماه درخواست خودرا ارسال کرده باشند. در غیر اینصورت مسولیت عدم پذیرش دانشجویان به عهده خودشان می باشد.

نیم سال دوم : 5 آبان  الی 15 بهمن – دانشجویان دکتری باید تا اول بهمن ماه درخواست خودرا ارسال کرده باشند. در غیر اینصورت مسولیت عدم پذیرش دانشجویان به عهده خودشان می باشد.

2016-2017

ترم پاییز 2016-2017دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU)
9 آگوست الی 21 سپتامبرانتخاب واحد آنلاین برای دانشجوهای قدیمی
9 الی 30 سپتامبردوره استقبال از دانشجوهای جدید (حمل و نقل از فرودگاه و 48 ساعت خوابگاه رایگان)
11 الی 15 سپتامبرتعطیلات رسمی عید قربان
19 سپتامبرمرحله اول آزمون زبان (تعیین سطح)
20 سپتامبرمرحله دوم آزمون زبان (مهارتهای Reading, Writing, Listening)
21 سپتامبرمرحله سوم آزمون زبان ( مهارت Speaking)
22 و 23 سپتامبرانتخاب واحد زیرنظر استاد راهنما برای دانشجوهای قدیمی
26 سپتامبراولین روز پرداخت شهریه با جریمه (بابت دیرکرد)
26 سپتامبرشروع کلاسها
4 اکتبرجشن آغاز ترم پاییز
10 اکتبرآخرین مهلت برای حذف و اضافه دروس
29 اکتبرروز ملی ترکیه – تعطیل رسمی
15 نوامبرروز ملی قبرس شمالی – تعطیل رسمی
16 الی 26 نوامبرامتحانات میان ترم
9 دسامبرآخرین مهلت برای حذف درس (شهریه درس برگشت داده نمی شود)
11 دسامبرعید مذهبی – تعطیل رسمی
15 دسامبر الی 15 فوریهانتخاب واحد آنلاین برای ترم بهار
25 دسامبرروز کریسمس (هیچگونه حضورغیاب یا امتحان کلاسی برگزار نمی شود)
30 دسامبرآخرین روز کلاسهای ترم پاییز
3 الی 20 ژانویهامتحانات پایان ترم
25 ژانویهاعلام نتایج امتحانات ترم پاییز
31 ژانویهجشن فارغ التحصیلی
ترم بهارسال تحصیلی 2016-2017
15 دسامبر الی 15 فوریهانتخاب واحد آنلاین برای ترم بهار
13 فوریهمرحله اول آزمون زبان (تعیین سطح)
14 فوریهمرحله دوم آزمون زبان (مهارتهای Reading, Writing, Listening)
15 فوریهمرحله سوم آزمون زبان ( مهارت Speaking)
16 و 17 فوریهانتخاب واحد زیرنظر استاد راهنما
20 فوریهاولین روز پرداخت شهریه با جریمه (بابت دیرکرد)
20 فوریهشروع کلاسها
6 مارچآخرین مهلت برای حذف و اضافه دروس
8 الی 19 آوریلامتحانات میان ترم
5 میآخرین مهلت برای حذف درس (شهریه درس برگشت داده نمی شود)
8 می الی 5 ژوئنانتخاب واحد آنلاین برای ترم تابستان
18 الی 21 می فستیوال بهاره
26 میآخرین روز کلاسهای ترم بهار
30 می الی 12 ژوئن امتحانات پایان ترم
15 ژوئناعلام نتایج امتحانات ترم بهار
20 ژوئنجشن فارغ التحصیلی
ترم تابستانسال تحصیلی 2016-2017
8 می الی 5 ژوئنانتخاب واحد آنلاین برای ترم تابستان
6 و 7 ژوئیه انتخاب واحد زیرنظر استاد راهنما
10 ژوئیهشروع کلاسها
17 ژوئیه آخرین مهلت برای حذف و اضافه دروس
1 آگوستتعطیل رسمی
7 آگوست الی انتخاب واحد آنلاین برای ترم پاییز سال آینده
11 آگوستآخرین مهلت برای حذف درس (شهریه درس برگشت داده نمی شود)
31 آگوست الی 4 سپتامبرتعطیلات رسمی عید قربان
8 سپتامبرآخرین روز کلاسهای ترم تابستان
11 الی 13 سپتامبرامتحانات پایان ترم
14 سپتامبراعلام نتایج امتحانات ترم تابستان

2017-2018

ترم پاییز 2017-2018دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU)
14 آگوست الی 21 سپتامبرانتخاب واحد آنلاین برای دانشجوهای قدیمی
7 الی 29 سپتامبردوره استقبال از دانشجوهای جدید (حمل و نقل از فرودگاه و 48 ساعت خوابگاه رایگان)
18 سپتامبرمرحله اول آزمون زبان (تعیین سطح)
19 سپتامبرمرحله دوم آزمون زبان (مهارتهای Reading, Writing, Listening)
20 سپتامبرمرحله سوم آزمون زبان ( مهارت Speaking)
21 و 22 سپتامبرانتخاب واحد زیرنظر استاد راهنما برای دانشجوهای قدیمی
25 سپتامبراولین روز پرداخت شهریه با جریمه (بابت دیرکرد)
4 اکتبرجشن آغاز ترم پاییز
9 اکتبرآخرین مهلت برای حذف و اضافه دروس
29 اکتبرروز ملی جمهوری – تعطیل رسمی
15 نوامبرروز ملی قبرس شمالی – تعطیل رسمی
16 الی 25 نوامبرامتحانات میان ترم
1 دسامبرعید مذهبی – تعطیل رسمی
8 دسامبرآخرین مهلت برای حذف درس (شهریه درس برگشت داده نمی شود)
8 دسامبرآخرین مهلت برای فریز کردن ترم
14 دسامبر الی 7 فوریهانتخاب واحد آنلاین برای ترم بهار
25 دسامبرروز کریسمس (هیچگونه حضورغیاب یا امتحان کلاسی برگزار نمی شود)
29 دسامبرآخرین روز کلاسهای ترم پاییز
3 الی 19 ژانویهامتحانات پایان ترم
25 ژانویهاعلام نتایج امتحانات ترم پاییز
31 ژانویهجشن فارغ التحصیلی
ترم بهارسال تحصیلی 2017-2018
14 دسامبر الی 7 فوریهانتخاب واحد آنلاین برای ترم بهار
5 فوریهمرحله اول آزمون زبان (تعیین سطح)
6 فوریهمرحله دوم آزمون زبان (مهارتهای Reading, Writing, Listening)
7 فوریهمرحله سوم آزمون زبان ( مهارت Speaking)
8 و 9 فوریهانتخاب واحد زیرنظر استاد راهنما
12 فوریهاولین روز پرداخت شهریه با جریمه (بابت دیرکرد)
12 فوریهشروع کلاسها
5 مارچآخرین مهلت برای حذف و اضافه دروس
12 الی 21 آوریلامتحانات میان ترم
1 می روز جهانی کارگر (تعطیل رسمی)
10 میآخرین مهلت برای حذف درس (شهریه درس برگشت داده نمی شود)
14 می الی 5 ژوئنانتخاب واحد آنلاین برای ترم تابستان
16 الی 19 می فستیوال بهاره
25 میآخرین روز کلاسهای ترم بهار
28 می الی 4 ژوئیهامتحانات پایان ترم
15 ژوئناعلام نتایج امتحانات ترم بهار
20 ژوئنجشن فارغ التحصیلی
ترم تابستانسال تحصیلی 2017-2018
28 می الی 4 ژوئیهانتخاب واحد آنلاین برای ترم تابستان
5 و 6 ژوئیه انتخاب واحد زیرنظر استاد راهنما
9 ژوئیهشروع کلاسها
16 ژوئیه آخرین مهلت برای حذف و اضافه دروس
1 آگوستتعطیل رسمی
6 آگوست الی انتخاب واحد آنلاین برای ترم پاییز سال آینده
10 آگوستآخرین مهلت برای حذف درس (شهریه درس برگشت داده نمی شود)
20 الی 24 آگوستتعطیلات رسمی عید قربان
12 سپتامبرآخرین روز کلاسهای ترم تابستان
13 الی 15 سپتامبرامتحانات پایان ترم
17 سپتامبراعلام نتایج امتحانات ترم تابستان

اطلاعات مهم

شرایط زبان انگلیسی

زبان تحصیل در دانشگاه EMU یا دانشگاه مدیترانه شرقی در قبرس، انگلیسی است اما شرط پذیرش دانشجو داشتن مدرک TOEFL ویا IELTS نمی‌باشد.

متقاضیان ورود به دوره لیسانس به دانشگاه EMU یا دانشگاه مدیترانه شرقی در قبرس ، چنانچه مدرک TOEFL با نمره530 و یا ACADEMIC IELTS با نمره 6 داشته باشند تحصیلات خود را در دانشکده مورد نظر شروع می کنند. دانشجویان دوره لیسانس اگر فاقد مدرک TOEFL و IELTS باشند پس از دریافت پذیرش و ثبت نام در دانشگاه در امتحان تعیین سطح زبان شرکت خواهند کرد.

اطلاعات بیشتر

زندگی در فاماگوستا

فاماگوستا دارای چهار خیابان اصلی است که تقریبا درهمه این خیابانها تعداد زیادی رستوران و کافه های متعدد وجود دارد که خوراکیهایی از قبیل کباب ترکی و انواع کباب،  اسپاگتی و پیتزا و مرغ بریان  و سوپ وفست فود سرو می کنند. همچنین در کافه ها، شما قلیان و چای ترکی و قهوه ترک و تخته نرد را   به وفور پیدا می کنید.   سوپر مارکتها همه جا هستند و  مارکتهای بسیار بزرگ مثل lemar ، onder و 1001 و … را هم که همه چیزدارند به تعداد    می بینید.

اطلاعات بیشتر

معافیت تحصیلی

داوطلبان محترم پس از اخذ پذیرش با در دست داشتن یک کپی از برگه پذیرش جهت اخذ معافیت تحصیلی به سازمان وظیفه عمومی ناجا مراجعه می کنند.

سوالات متداول خروج از كشور – برگرفته از سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا

اطلاعات بیشتر

آزمون زبان

برای ورود به دانشگاه مدیترانه ی شرقی نیاز به مدرک آیلتس و یا تافل ندارید. داوطلبانی که دارای مدارک زبان نیستند می توانند از این دانشگاه پذیرش گرفته و بعد از ثبت نام در آزمون زبان دانشگاه شرکت نمایند. اگر در آزمون زبان دانشگاه نمره قبولی کسب کنند وارد دپارتمان های آموزشی می شوند. در صورت عدم قبولی در آزمون زبان (به عنوان دانشجوی رسمی ) دوره ی زبان را می گذرانند و پس از آن واحد های درسی را اخذ می نمایند.

آزمون زبان دانشگاه شامل دو آزمون می باشد. در آزمون اول داوطلبان در آزمون تعیین سطح شرکت می کنند. اگر این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارند می توانند در آزمون proficiency شرکت نمایند. در صورتی که در این آزمون نمره ی قبولی کسب نکنند بر اساس سطح زبانشان به 4 گروه تقسیم می شوند.

اطلاعات بیشتر

ترانسفر دانشجو

دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس، ، در حال حاضر دارای چندین دانشجوی مبادله از دانشگاه های مختلف از سراسر جهان می باشد. دفتر بین المللی ، تلاش می کند تا برای دانشجویان مبادله، انواع سفر، تور و فعالیت ها را فراهم کند تا  اطمینان حاصل شود که آنها یک تجربه به یاد ماندنی خواهند داشت.

دانشگاه مدیترانه شرقی، تنها مرکز برجسته همکاری های بین المللی در قبرس شمالی است که فرصت های تبادل دانشجو را به طور با کیفیت ارائه می دهد. این فرصت ها، شامل انتخاب از بین کشورهای مختلف در ایالات متحده آمریکا و اروپا و همچنین ۱۱۲ توافق نامه همکاری است.

اطلاعات بیشتر

ویزای دانشجویی

برای مسافرت به قبرس شما نیاز به اخذ ویزا ندارید. شما از طریق کشور ترکیه وارد قبرس شمالی خواهید شد و در فرودگاه قبرس شمالی با نشان دادن پرینت برگه پذیرش ، مامورین مهاجرت برای شما ویزای توریستی 1 الی 3 ماهه صادر می کنند. پس از طی مراحل ثبت نام و دریافت گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه ( در همان روز ثبت نام صادر می گردد ) و همچنین با در دست داشتن نامه ی اسکان ( قرارداد مسکن یا خوابگاه ) ، برای انجام آزمایش های پزشکیی به بیمارستان دولتی فاماگوستا مراجعه می کنید. حدود یک هفته بعد از انجام آزمایش ، با در دست داشتن جواب آزمایش به اداره ی مهاجرت مراجعه می کنید و برای دریافت ویزای دانشجویی اقدام می کنید.

اطلاعات بیشتر

دریافت گواهی نامه رانندگی

کلیه دانشجویانی که قصد دریافت گواهینامه رانندگی در قبرس را دارند باید اصل گواهینامه ایرانی خود را همراه داشته باشند ( در این مورد نیازی به پرداخت هزینه جهت ترجمه رسمی گواهینامه نمی باشد و گواهینامه توسط International Office به صورت رایگان ترجمه می گردد ) و با مراجعه به آدرس اینترنتی http://io.emu.edu.tr/2015/driving-licence/ دریافت گواهینامه رانندگی در قبرس اقدام نمایند و  پس از بارگزاری مدارک لازمه در پورتال International Office به Tax Office که در بیرون دانشگاه واقع شده است مبلغ گواهینامه را بسته به مدت زمان درخواستی گواهینامه پرداخت نمایند.

اطلاعات بیشتر

افتتاح حساب بانکی

کلیه دانشجویان دانشگاههای قبرس شمالی می توانند پس از ثبت نام در دانشگاه درخواست گواهی اشتغال به تحصیل (Student Certificate) نمایند.

پس از آن با در دست داشتن یک نسخه از اجاره نامه یا گواهی اسکان در خوابگاه و پاسپورت دانشجو ، به بانک مراجعه نموده و درخواست افتتاح حساب بانکی و عابر بانک می نمائید.

اطلاعات بیشتر

دانشگاه مدیترانه شرقی | تحصیل در قبرس | دانشگاه EMU | تقویم آموزشی