به جهت حفظ حریم شخصی داوطلبین محترم ، نام و مشخصات شما پس از درج دقیق شماره پرونده قابل مشاهده خواهد بود.

لطفا نام خانوادگی یا شماره پرونده خود را به دقت وارد فرمایید :

شماره پروندهنام خانوادگیرشته و مقطع درخواستیوضعیتبورسیهنامه پذیرشتوضیحات مهم
U149080نورمحمدیمهندسی IT - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1622584ربیعی نعمت آبادتغذیه - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
A1612893نجفیالکترونیک - دکتراپذیرش شد---ارسال شده
U1700385میرزایی - الههداروسازیعدم پذیرش پیشنهاد جدید: فیزیوتراپی - 50%
U1700386میرزایی - حمزه داروسازیعدم پذیرشپیشنهاد جدید: فیزیوتراپی - 50%
U1409274فرحبخشبیزینس - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1504536حامدیژنتیک - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1505318رستوندداروسازیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1505610رستمیداروسازیعدم پذیرش------
U1505611رستمیبیزینس - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1506915احیاییژنتیک - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1506914عالیانی نژادداروسازیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1506918شابازپورداروسازیپذیرش شد25 درصدارسال شده
U1507478معتمدداروسازی پذیرش شد25 درصدارسال شده
U1508966حسینقلی زادهداروسازی پذیرش شد50 درصدارسال شده
U1509676تیمورفامیان اصلداروسازی پذیرش شد25 درصدارسال شده
U1511833بربطمهندسی IT- کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1512002بهداشت - حمهندسی IT - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1512010صفریداروسازیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1512051مشاریان - حامدژنتیک - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1512052مشاریان - هومنژنتیک - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1512158ملااحمدبیزینس - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1512304رستمی - پگاهداروسازیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1512300رستمی - نگارداروسازیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1512295محبعلیداروسازیپذیرش شد25 درصدارسال شده
U1512299نوریژنتیک - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1512347مشاریان - حامدبیزینس - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1512348مشاریان - هومنبیزینس - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1512349نوری بیزینس - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1514938فرهومندداروسازیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1600083صالحیهنرهای بصری - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1611494رحیمیپزشکیپذیرش شد---ارسال شده
U1611495علیزادهداروسازیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1611895محمدی - امیرمهندسی کامپیوتر - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1611896محمدی - فاطمهداروسازیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1613325شهسوار امیریبیزینس - کارشناسیپذیرش شد 50 درصدارسال شده
U1615873شاهینفیزیوتراپیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1617679میرزهرهفیزیوتراپیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1617643خودستانیداروسازیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1619400محمدی - فاطمهامور مالی - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1619399امیری - امیرپارساداروسازیعدم پذیرش------
U1619398امیری - نرجسفیزیوتراپیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1621190سارنگتغذیهپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1621206هنرمندفیزیوتراپیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1621208امیری - نرجستغذیهپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1621207تاتارفیزیوتراپیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1622298جوهریفیزیوتراپیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1622402پروشانیداروسازیعدم پذیرش------
U1622690نجاتبیزینس - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1601918فضل زادهفیزوتراپیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1602023تاج الدینی محمودیبیزینس - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1702465فلاحتوریسم - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شده
N2016201جوهریدندانپزشکی پذیرش شد---ارسال شده
N2016202فقیه نیا - فرنازداروسازیپذیرش شد50 درصدارسال شده
N2017101سعادتیدندانپزشکیپذیرش شدارسال شده
N2017102تکه - آیلاردندانپزشکی - پزشکیپذیرش شدارسال شده
N2017103ظهیری - سمادندانپزشکی - پزشکیپذیرش شدارسال شده
N2017104رحیمی عدلدندانپزشکی پذیرش شدارسال شده
N2017105محسنیان - حوریداروسازی (NEU)
داروسازی (EMU)
(NEU) منتظر پذیرش
(EMU) پذیرش شد
25 درصدارسال شده
N2017106توتونچیان - کسراداروسازی (NEU)پذیرش شدارسال شده
N2017107حسامیداروسازی (NEU)پذیرش شدارسال شده
N2017108شیخ آقاییداروسازی (NEU)پذیرش شدارسال شده
N2017109ثابتیداروسازی (NEU)پذیرش شدارسال شده
N2017110برجی خانی - شیرینداروسازی (NEU)
داروسازی (EMU)
پذیرش شد
منتظر پذیرش
ارسال شده
A1702039رجایی - محمدروابط بین الملل - دکترامنتظر پذیرش
A1701979علویان عمرانی - مارالمعماری - ارشدپذیرش شد50 درصد
A1701436راستی خواه - سیناعمران - ارشدپذیرش شد50 درصدارسال شده
A1701140کریمی - مهرنوشآموزش زبان - دکترا
آموزش زبان - ارشد
دکترا: منتظر پذیرش
ارشد: پذیرش شد
ارشد: 50 درصد
A1701270عدالت - آزادهعمران - ارشدمنتظر پذیرشمنتظر پایان نامه ارشد
A1700595فقیه نیا - فرنوشتوریسم - ارشدپذیرش شد50 درصدارسال شده
A1702141یار احمدی - بهزادعمران - ارشدپذیرش شد50 درصدارسال شده
U1703826عطایی - فاطمهداروسازی (EMU)
دندانپزشکی (NEU)
فیزیوتراپی پذیرش شد
NEU منتظر پذیرش
U1703446رحمیم زاده - فاطمهداروسازی (EMU)پذیرش نشدپیشنهاد جدید: فیزیوتراپیارسال شده
N2017111رحمیم زاده - فاطمهداروسازی (NEU)پذیرش شد50 درصدارسال شده
N2017112رامتین - سروشدندانپزشکی (NEU) منتظر پذیرشارسال شده
U1703863توتونچیان - سمنداروسازی (EMU)
داروسازی (NEU)
منتظر پذیرش
پذیرش شد
50 درصد
NEU2017113سلامت - سارامهندسی پزشکی - ارشدمنتظر پذیرش
NEU2017214رامتین - سروشدندانپزشکی (NEU)پذیرش شد
NEU2017115قربانی علی آبادی - رضادندانپزشکی (NEU)پذیرش شدارسال شده
NEU2017116کاظم زاده - مرتضیداروسازی (NEU)پذیرش شد50 درصد
NEU2017118رضوان پور - رضوانهداروسازی (EMU)
داروسازی (NEU)
EMU پذیرش نشد
NEU پذیرش شد
50 درصدارسال شد
NEU2017119کلانتری پور - آیدافیزیوتراپی (EMU)
داروسازی (NEU)
فیزیوتراپی پذیرش شد
منتظر پذیرش
50 درصدارسال شده
A1702510افضلی - مهدیاقتصاد - دکترا
بیزینس - دکترا
دکترای بیزینس پذیرش شدارسال شده
U1704109منصوری - فاطمهژنتیک (EMU)پذیرش شد50 درصدارسال شده
U1704141عبدی - محدثهپزشکی عمومی (EMU)پذیرش شدارسال شدهپرداخت شهریه الزامی است
NEU2017120وخشوری - سید سعددندانپزشکی (NEU)
معماری (EMU)
پذیرش شد (NEU)
منتظر پذیرش (EMU)
50% در EMUارسال شده
A1702558 تاجیک - سپهرعمران - ارشد (EMU)پذیرش شدارسال شده
U1704272فرقان - عمادالدینداروسازی (EMU)به دلیل تکمیل ظرفیت پذیرش نشدپیشنهاد جدید، فیزیوتراپیارسال شده
NEU2017121عابدی میزاب - علیفیزیوتراپی (EMU)
دندانپزشکی (NEU)
فیزیوتراپی پذیرش شد
دندان پذیرش شد
50 درصدارسال شده
NEU2017122عابدی میزاب - حسینفیزیوتراپی (EMU)
دندانپزشکی (NEU)
فیزیوتراپی پذیرش شد
دندان پذیرش شد
50 درصدارسال شد
NEU2017123فرقان - عمادالدیندندانپزشکی (NEU)پذیرش شدارسال شده
U1704633خزایی - بیتامهندسی برق (EMU)
مهندسی پزشکی (NEU)
پذیرش شد50 درصدارسال شده
A1702907 مصطفی نژاد - ابوالفضلتوریسم - ارشد (EMU)پذیرش شد50 درصدارسال شده
A1702910خزایی - پانته آتوریسم - ارشد (EMU)پذیرش شد50 درصدارسال شده
U1704821میرزایی راد - مبیناداروسازی (EMU)به دلیل تکمیل ظرفیت پذیرش نشدپیشنهاد جدید، فیزیوتراپیارسال شد
U1704634حقیقت - فاطمهداروسازی (EMU)
دندانپزشکی (NEU)
دندانپزشکی پذیرش شدارسال شد
NEU2017124ابراهیمی - علیدندانپزشکی (NEU)پذیرش شدارسال شد
A1702916چراغی - محمدحسینتوریسم - دکترا (EMU)پذیرش شدارسال شد
N2017127قاسمیان - رضادندانپزشکی (NEU)پذیرش شدارسال شد
U1704868خیرخواه - امیدپزشکی (EMU)
دندانپزشکی (NEU)
پزشکی پذیرش نشد
دندان منتظر پذیرش
پیشنهاد جدید فیزیوتراپیارسال شد
N2017130مصطفی نژاد - ابوالفضلMBA - ارشد (NEU)پذیرش شد50 درصدارسال شد
U1705641مشهدی زاده - فاطمهپزشکی پذیرش شدارسال شدپرداخت شهریه الزامی است
A1703418کیا دلیری - نسیمتوریسم - دکترا (EMU)پذیرش شد
U1705460نباتی - سمانهداروسازی (EMU)
فیزیوتراپی (EMU)
فیزیوتراپی پذیرش شدارسال شد
U1705459عبدلی اسکوئی - سناداروسازی (EMU)به دلیل تکمیل ظرفیت پذیرش نشدپیشنهاد جدید تغذیهارسال شد
U1705727سلطانی - طاهرهداروسازی (EMU)به دلیل تکمیل ظرفیت پذیرش نشدپیشنهاد جدید فیزیوتراپیارسال شد
U1705737بشیری - شکیباداروسازی (EMU)به دلیل تکمیل ظرفیت پذیرش نشدپیشنهاد جدید فیزیوتراپیارسال شد
U1705817بشیری - شکیباپزشکی (EMU)رد شد
A1703555دستیاران - صلاح الدینمکانیک - دکترانقص مدرک
A1703560غنی زاده تبریزی - سارافیزیک - دکترارد شدبدلیل معدل کارشناسی
U1705821زرین نیا - سجادداروسازی (EMU)به دلیل تکمیل ظرفیت پذیرش نشدپیشنهاد جدید فیزیوتراپیارسال شد
N2017132غفاری - تارادندانپزشکی پذیرش شد--ارسال شد
N2017134حیادخت - مجیددندانپزشکی پذیرش شد--ارسال شد
N2017135زرین نیا - سجادداروسازی (NEU)پذیرش شد50 درصدارسال شد
N2017136نباتی - سمانهداروسازی (NEU)پذیرش شد50 درصدارسال شد
N2017137جعفری - شهربانوداروسازی (NEU)پذیرش شد50 درصدارسال شد
U1705884تخمیری - عرفانتوریسم - کارشناسیمردوددابل اپلیکشن
U1706247حاجی فرج الهی - کسریبیزینس - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شد
U1706354فارابی فرد - مهسامعماری - کارشناسی
فیزیوتراپی- کارشناسی
معماری پذیرش شد
فیزیوتراپی رد شد
معماری 50 درصدارسال شد
U1706719پاس بر - صباداروسازینقص مدرک
U1706884شکری - فریدتوریسم - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شد
A1703264حاجی قاسم - مونامهندسی صنایع - ارشدپذیرش شد50 درصدارسال شد
A1704289نجاری - بهروززبان - دکتراپذیرش شد--ارسال شد
A1704287شاپوری نیاسر- زهرهروابط بین الملل - دکترامنتظر پذیرش
A1704288کوهی - روزبه مدیریت - ارشد
اقتصاد - ارشد
پذیرش شد50 درصدارسال شد
A1704395علی کاهی - کبریICT - ارشدپذیرش شد50 درصدارسال شد
A1704399اکرانی - مینوتوریسم - دکتراپذیرش شد--ارسال شد
U1707218قاسم زاده آذر - ثنا داروسازیپذيرش نشد، بعلت ظرفيت محدود
U1707220قاسم زاده آذر - صبا داروسازیپذيرش نشد، بعلت ظرفيت محدود
U1708572سید حسین سیدپورفیزیوتراپیپذیرش شد50 درصدارسال شد
U1708559پروا سعیدزادهفیزیوتراپیپذیرش شد50 درصدارسال شد
U1708488سروش - محمدمهدیکامپیوتر - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شد
U1708179فارابی فرد - مهساویژوآل آرت - کارشناسیپذیرش شد50 درصدارسال شد
U1706719پاسبار - صباداروسازیپذيرش نشد، بعلت ظرفيت محدود
U1707224علوی زاده - ایمانداروسازیپذيرش نشد، بعلت ظرفيت محدود
U1713151رحمت نیای - رهاداروسازیپذيرش نشد، بعلت ظرفيت محدود
U1712963جمشیدی گ - حدیثداروسازیپذيرش نشد، بعلت ظرفيت محدود
U1713150میرموسی - نگارداروسازیپذيرش نشد، بعلت ظرفيت محدود
U1713704کنفی - پوریابیزینس - کارشناسیپذیرش شد50 درصد
U1713705اکبری - الههبیزینس - کارشناسیپذیرش شد50 درصد
U1713734ویزواری - پانیزداروسازیپذيرش نشد، بعلت ظرفيت محدود
U1713811مجلسی - آروینداروسازیپذيرش نشد، بعلت ظرفيت محدود
U1713850قلیزاده آ - فریدداروسازیپذيرش نشد، بعلت ظرفيت محدود
A1708955نوری - مریمبیزینس - دکترامنتظر پذیرش
A1709360جلودار - میلادمهندسی صنایع - ارشدپذیرش شد50 درصد
A1709776مختاری - میناتوریسم - ارشدپذیرش شد50 درصد
N2017153رضای موذن- زهرادندانپزشکیمنتظر پذیرش
FAQ

معرفی دانشگاه

FAQ
FAQ  

قیمت لحظه ای ارز آزاد

در خبرنامه ما عضو شوید

در خبرنامه ما عضو شوید

شما با موفقیت عضو شدید !

زمان محلی به وقت قبرس

اطلاعات مهم

شرایط زبان انگلیسی

زبان تحصیل در دانشگاه EMU یا دانشگاه مدیترانه شرقی در قبرس، انگلیسی است اما شرط پذیرش دانشجو داشتن مدرک TOEFL ویا IELTS نمی‌باشد.

متقاضیان ورود به دوره لیسانس به دانشگاه EMU یا دانشگاه مدیترانه شرقی در قبرس ، چنانچه مدرک TOEFL با نمره530 و یا ACADEMIC IELTS با نمره 6 داشته باشند تحصیلات خود را در دانشکده مورد نظر شروع می کنند. دانشجویان دوره لیسانس اگر فاقد مدرک TOEFL و IELTS باشند پس از دریافت پذیرش و ثبت نام در دانشگاه در امتحان تعیین سطح زبان شرکت خواهند کرد.

اطلاعات بیشتر

زندگی در فاماگوستا

فاماگوستا دارای چهار خیابان اصلی است که تقریبا درهمه این خیابانها تعداد زیادی رستوران و کافه های متعدد وجود دارد که خوراکیهایی از قبیل کباب ترکی و انواع کباب،  اسپاگتی و پیتزا و مرغ بریان  و سوپ وفست فود سرو می کنند. همچنین در کافه ها، شما قلیان و چای ترکی و قهوه ترک و تخته نرد را   به وفور پیدا می کنید.   سوپر مارکتها همه جا هستند و  مارکتهای بسیار بزرگ مثل lemar ، onder و 1001 و … را هم که همه چیزدارند به تعداد    می بینید.

اطلاعات بیشتر

معافیت تحصیلی

داوطلبان محترم پس از اخذ پذیرش با در دست داشتن یک کپی از برگه پذیرش جهت اخذ معافیت تحصیلی به سازمان وظیفه عمومی ناجا مراجعه می کنند.

سوالات متداول خروج از كشور – برگرفته از سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا

اطلاعات بیشتر

آزمون زبان

برای ورود به دانشگاه مدیترانه ی شرقی نیاز به مدرک آیلتس و یا تافل ندارید. داوطلبانی که دارای مدارک زبان نیستند می توانند از این دانشگاه پذیرش گرفته و بعد از ثبت نام در آزمون زبان دانشگاه شرکت نمایند. اگر در آزمون زبان دانشگاه نمره قبولی کسب کنند وارد دپارتمان های آموزشی می شوند. در صورت عدم قبولی در آزمون زبان (به عنوان دانشجوی رسمی ) دوره ی زبان را می گذرانند و پس از آن واحد های درسی را اخذ می نمایند.

آزمون زبان دانشگاه شامل دو آزمون می باشد. در آزمون اول داوطلبان در آزمون تعیین سطح شرکت می کنند. اگر این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارند می توانند در آزمون proficiency شرکت نمایند. در صورتی که در این آزمون نمره ی قبولی کسب نکنند بر اساس سطح زبانشان به 4 گروه تقسیم می شوند.

اطلاعات بیشتر

ترانسفر دانشجو

دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس، ، در حال حاضر دارای چندین دانشجوی مبادله از دانشگاه های مختلف از سراسر جهان می باشد. دفتر بین المللی ، تلاش می کند تا برای دانشجویان مبادله، انواع سفر، تور و فعالیت ها را فراهم کند تا  اطمینان حاصل شود که آنها یک تجربه به یاد ماندنی خواهند داشت.

دانشگاه مدیترانه شرقی، تنها مرکز برجسته همکاری های بین المللی در قبرس شمالی است که فرصت های تبادل دانشجو را به طور با کیفیت ارائه می دهد. این فرصت ها، شامل انتخاب از بین کشورهای مختلف در ایالات متحده آمریکا و اروپا و همچنین ۱۱۲ توافق نامه همکاری است.

اطلاعات بیشتر

ویزای دانشجویی

برای مسافرت به قبرس شما نیاز به اخذ ویزا ندارید. شما از طریق کشور ترکیه وارد قبرس شمالی خواهید شد و در فرودگاه قبرس شمالی با نشان دادن پرینت برگه پذیرش ، مامورین مهاجرت برای شما ویزای توریستی 1 الی 3 ماهه صادر می کنند. پس از طی مراحل ثبت نام و دریافت گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه ( در همان روز ثبت نام صادر می گردد ) و همچنین با در دست داشتن نامه ی اسکان ( قرارداد مسکن یا خوابگاه ) ، برای انجام آزمایش های پزشکیی به بیمارستان دولتی فاماگوستا مراجعه می کنید. حدود یک هفته بعد از انجام آزمایش ، با در دست داشتن جواب آزمایش به اداره ی مهاجرت مراجعه می کنید و برای دریافت ویزای دانشجویی اقدام می کنید.

اطلاعات بیشتر

دریافت گواهی نامه رانندگی

کلیه دانشجویانی که قصد دریافت گواهینامه رانندگی در قبرس را دارند باید اصل گواهینامه ایرانی خود را همراه داشته باشند ( در این مورد نیازی به پرداخت هزینه جهت ترجمه رسمی گواهینامه نمی باشد و گواهینامه توسط International Office به صورت رایگان ترجمه می گردد ) و با مراجعه به آدرس اینترنتی http://io.emu.edu.tr/2015/driving-licence/ دریافت گواهینامه رانندگی در قبرس اقدام نمایند و  پس از بارگزاری مدارک لازمه در پورتال International Office به Tax Office که در بیرون دانشگاه واقع شده است مبلغ گواهینامه را بسته به مدت زمان درخواستی گواهینامه پرداخت نمایند.

اطلاعات بیشتر

افتتاح حساب بانکی

کلیه دانشجویان دانشگاههای قبرس شمالی می توانند پس از ثبت نام در دانشگاه درخواست گواهی اشتغال به تحصیل (Student Certificate) نمایند.

پس از آن با در دست داشتن یک نسخه از اجاره نامه یا گواهی اسکان در خوابگاه و پاسپورت دانشجو ، به بانک مراجعه نموده و درخواست افتتاح حساب بانکی و عابر بانک می نمائید.

اطلاعات بیشتر

دانشگاه مدیترانه شرقی | تحصیل در قبرس | دانشگاه EMU | پیگیری پرونده